Uregistrerte lovlige skytevåpen, Uregistrete ulovlige våpen, Uregistrete hagler
Forskrifter
 

I dag skiller forskriften mellom:
Uregistrerte lovlige skytevåpen: 
 rifler, pistoler og revolvere brukt i konkurranser og jakt.
Uregistrete ulovlige våpen: 
 maskinpistoler/gevær - spesielle militærvåpen.
Uregistrete hagler: 
ervervet før 1.10.1990 (er ikke registreringspliktige før de videreselges).

Det er meget stor forskjell hvordan den enkelte politimester toker forskriften når det gjelder etterregistrering av uregistrete lovlige våpen. NV har tatt kontakt med Politidirektoratet og har mottatt svar i brev av

12. mai 2001,

på vårt brev som følger under:

 

Vårt spørsmål til Politidirektoratet: 

Skal uregistrerte lovlige våpen som innleveres for slag, destrueres?

 

Jeg viser til tidligere telefonsamtale og håper De kan være behjelpelig med et svar på tidligere innsendte problem.

I brev 14.05.01 unngår Ståle Svendsen å besvare spørsmålet vi stiller på vegne av et av våre medlemmer som ikke får solgt sine lovlige uregistrerte våpen.

 

Problematikken er som følger

Noen av våre medlemmer har arvet/kommet over våpen ved arveoppgjør, som de selv ikke ønsker å inneha. Våpnene er av lovlig type og ikke maskinpistol/gevær. Noen av disse våpnene er fra krigens dager og noen av nyere dato. Det arvtager ønsker, er å selge våpnene for å få noen ekstra kroner. Ved registrerte våpen går dette greit.

Problemet dukker opp når våpen/ene ikke er registrert. Vedkommende har prøvd å levere disse våpen til autoriserte forretninger for videresalg. Forretningen har nektet å ta inn uregistrerte våpen til salg, med begrunnelse av at politiet forlanger at slike våpen skal plomberes/destrueres.

Spørsmålet er om det er riktig at det finnes regler/forskrifter for en slik behandling. Det naturlige ville vel være at politiet sjekker om våpenet er "rent", ikke stjålet eller har andre heftelser ved seg, for så å bli videre solgt mot ervervstillatelse.

Dersom det er riktig at politiet følger en slik rutine, at alle uregistrerte våpen skal avhendes/destrueres, ligger veien opp for at våpenet vil bli solgt "svart" uten ervervstillatelse.

Svendsen skriver:"

"Fram til våpenamnestiet blir iverksatt vil det imidlertid være opp til den enkelte politimester å gi retningslinjer for hvilken grad uregistrerte våpen kan bli registrert i våpenregisteret i det enkelte politidistrikt. Det er også opp til den enkelte politimester å vurdere om han finner forholdet så graverende at han vil reise straffesak for besittelse av uregistrerte våpen"

Dersom det er opp til den enkelte politimester å avgjøre dette, vil det for vårt medlem i praksis si, at ved å prøve å få våpnene lovlig solgt, vil politiet beslaglegge våpnene og destruere dem.

Ved en slik holdning, ligger veien åpen for at våpen blir solgt på det åpne marked, uten ervervstillatelse. Vil politiet også reise straffesak mot vedkommende som ønsker å registrere lovlige uregistrerte våpen, er det åpenlyst at våpnene blir solgt uten ervervstillatelse.

Dette er en praksis som må unngås.

Imøteser Deres svar.

Med hilsen

Are Fosjord.

Norsk Våpeneierforbund